เอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
 
บทนำ
เอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) มีผลใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด (“บริษัท”) เก็บรวบรวม และท่านตกลงให้บริษัทเก็บรวบรวม รักษา ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งที่มีอยู่แล้ว (ถ้ามี) ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจะจัดเก็บในอนาคตภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอกสารฉบับนี้

            บริษัทขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจเอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับนี้ เพื่ออธิบายให้ท่านทราบถึงวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น วิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือการดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม อาทิ การบันทึก การจัดระบบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือการดัดแปลง การเรียกคืน การส่ง โอน การเผยแพร่ หรือการทำให้สามารถเข้าถึงหรือพร้อมใช้งานโดยวิธีใด ๆ รวมถึงการจัดเรียง การนำมารวมกัน การห้ามเข้าถึงหรือจำกัด การลบหรือการทำลาย (“ประมวลผล”) และเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิของท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนบุคคลของท่าน
            บริษัทเคารพและให้ความสำคัญถึงสิทธิและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และบริษัทตระหนักดีว่าท่านในฐานะ ผู้ใช้บริการ ของบริษัท ย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทเท่านั้น
นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้ผู้ที่มิได้รับอนุญาตนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิชอบ
กรณีที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ก่อนวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 บริษัทจะเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมที่บริษัทได้แจ้งไว้แก่ท่าน ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอม โดยติดต่อมายังบริษัทตามรายละเอียดในข้อ 7 และ 8 ของเอกสารฉบับนี้

2. วิธีที่บริษัทเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
    2.1    บริษัทเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
(ก)   ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทโดยตรง
       ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทโดยตรง เช่น
(ข)    ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ
       บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอัตโนมัติผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
(ค)   ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับมาจากบุคคลภายนอก
บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลภายนอก เช่น เป็นต้น
    2.2   ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะได้รับการแจ้งถึงรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย
หรือหากเป็นกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน
บริษัทจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน โดยจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทแล้ว

3. ข้อมูลส่วนบุคคล และวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ลำดับที่ ข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
1. - ชื่อ นามสกุล
- ชื่อ บริษัท
- เกี่ยวกับฉัน
- วันเกิด
- เพศ
- เบอร์โทรศัพท์
- ที่อยู่
- website
- Email
ใช้ในการสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ https://pcgshoponline.com/ ตลอดไป ไม่มีการลบทิ้ง
2. - ชื่อ นามสกุล
- ชื่อ บริษัท
- เบอร์โทรศัพท์
- ที่อยู่
- Email
- รายการสินค้าที่สั่งซื้อ
- วันที่ที่มีการสั่งซื้อสินค้า
- จำนวนเงินที่สั่งซื้อสินค้า
ใช้สำหรับการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า กับเว็บไซต์ https://pcgshoponline.com/ ตลอดไป ไม่มีการลบทิ้ง
 
 
ลำดับที่ ข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
3.
 
- ชื่อ นามสกุล
- ชื่อ บริษัท
- เบอร์โทรศัพท์
- ที่อยู่
- Email
- รายการสินค้าที่สั่งซื้อ
- วันที่ที่มีการสั่งซื้อสินค้า
- จำนวนเงินที่สั่งซื้อสินค้า
เช็คกรณีเกิดปัญหาในเคสต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาและแจ้งกลับลูกค้าและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (Internal/External-Third party) ตลอดไป ไม่มีการลบทิ้ง
4. - ชื่อ นามสกุล
 - เบอร์โทรศัพท์
 - ที่อยู่
 - Email
- Promotion Type/ Code ที่ใช้
การทำ Marketing Campaign ต่างๆที่เว็บไซต์ https://pcgshoponline.com/
-               PCG Point / True Point
-               ส่งรายการโปรโมชั่นผ่านทาง          SMS/Email/Direct mail
-               การส่งสินค้าตัวอย่างทั้งสินค้าใหม่และสินค้าอื่นๆที่ต้องการแจกตัวอย่าง
-               กิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ ในอนาคต
ตลอดไป ไม่มีการลบทิ้ง
5. - ชื่อ นามสกุล
- ที่อยู่
- รายการสินค้าที่สั่งซื้อ
- วันที่ที่มีการสั่งซื้อสินค้า
- จำนวนเงินที่สั่งซื้อสินค้า
- Promotion Type / Code ที่ใช้
การเช็คยอดขาย ตลอดไป ไม่มีการลบทิ้ง
 
            เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจะดำเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ข้างต้นในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา หรือมีความจำเป็นเพื่อเข้าทำสัญญากับท่าน เป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัท อาจมีผลกระทบทางกฎหมาย หรือบริษัทอาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญากับท่าน หรือไม่สามารถทำสัญญากับท่านได้ (แล้วแต่กรณี) และบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องปฏิเสธการเข้าทำสัญญากับท่าน หรือยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องต่อท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
            ในกรณีที่บริษัทจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะ และ/หรือวัตถุประสงค์ที่ไม่ตรงหรือสอดคล้องกับที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทจะจัดให้มีนโยบายหรือเอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) เพิ่มเติม เพื่ออธิบายการประมวลผลข้อมูลในลักษณะดังกล่าว

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
            เพื่อการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานดังต่อไปนี้
            1. ฝ่ายการตลาด
            2. ฝ่ายหน้าร้าน
            3. ฝ่ายบัญชี
            4. ฝ่ายสินเชื่อ
            5. ฝ่ายขนส่ง (และอาจรวมถึงฝ่ายขนส่งที่เป็น Third Party)
            6. ฝ่ายคลังสินค้า
            7. เอเยนซี่ (Third Party) ที่ใช้ในการทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย
            การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น บริษัทจะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนด หรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้เท่านั้น ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านก่อนการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
            กรณีที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลอื่น บริษัทจะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยและเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานและหน้าที่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด
และในกรณีที่บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ บริษัทจะดำเนินการเพื่อทำให้แน่ใจว่าประเทศปลายทาง องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้รับข้อมูลในต่างประเทศนั้นมีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ โดยในบางกรณี บริษัทอาจขอความยินยอมของท่านสำหรับการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด

5. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
            บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และโดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติทางธุรกิจสำหรับแต่ละประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
    6.1    สิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอม
กรณีที่ท่านยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยวิธีการ แจ้งความต้องการในการยกเลิกมาได้ที่
ติดต่อเรา / Contact Us  : https://pcgshoponline.com/th/contact-us
อีเมล์ : [email protected]
ศูนย์บริการเพื่อผู้บริโภค เพอร์เฟค คอมพาเนียน เพ็ทแคร์ 02-800-9090 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
    6.2    สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านสามารถเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทได้ รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยวิธีการ แจ้งความต้องการมาได้ที่
ติดต่อเรา / Contact Us  : https://pcgshoponline.com/th/contact-us
อีเมล์ : [email protected]
ศูนย์บริการเพื่อผู้บริโภค เพอร์เฟค คอมพาเนียน เพ็ทแคร์ 02-800-9090 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
    6.3    สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิที่จะขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด
    6.4    สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านสามารถขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยวิธีการ
แจ้งความต้องการในการยกเลิกมาได้ที่
ติดต่อเรา / Contact Us  : https://pcgshoponline.com/th/contact-us
อีเมล์ : [email protected]
ศูนย์บริการเพื่อผู้บริโภค เพอร์เฟค คอมพาเนียน เพ็ทแคร์ 02-800-9090 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ในกรณีดังต่อไปนี้
6.4.1   บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมเนื่องจากเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐตามที่ได้รับมอบหมาย หรือเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เว้นแต่ บริษัทมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือเป็นไปเพื่อการก่อตั้ง ปฏิบัติตาม ใช้หรือยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
6.4.2   บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
6.4.3   บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่เป็นการจำเป็นเพ่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท
    6.5    สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านสามารถขอให้บริษัทลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยวิธีการ แจ้งความต้องการในการยกเลิกมาได้ที่
ติดต่อเรา / Contact Us  : https://pcgshoponline.com/th/contact-us
อีเมล์ : [email protected]
ศูนย์บริการเพื่อผู้บริโภค เพอร์เฟค คอมพาเนียน เพ็ทแคร์ 02-800-9090 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ในกรณีดังต่อไปนี้
6.5.1   เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
6.5.2   เมื่อท่านถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ต่อไป
6.5.3   เมื่อท่านคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทไม่อาจปฏิเสธคำขอ
6.5.4   เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
    6.6    สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านสามารถขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยวิธีการ แจ้งความต้องการในการยกเลิกมาได้ที่
ติดต่อเรา / Contact Us  : https://pcgshoponline.com/th/contact-us
อีเมล์ : [email protected]
ศูนย์บริการเพื่อผู้บริโภค เพอร์เฟค คอมพาเนียน เพ็ทแคร์ 02-800-9090 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ในกรณีดังต่อไปนี้
6.6.1   เมื่อบริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดของ
ข้อมูลส่วนบุคคล
6.6.2   เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
6.6.3   เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
6.6.4   เมื่อบริษัทอยู่ระหว่างการพิสูจน์ หรือตรวจสอบเพื่อปฏิเสธคำขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 6.4
    6.7    สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
ท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และหากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เกี่ยวกับท่านไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สมบูรณ์ หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ท่านสามารถแจ้งบริษัท เพื่อให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ โดยวิธีการ แจ้งความต้องการในการยกเลิกมาได้ที่
ติดต่อเรา / Contact Us  : https://pcgshoponline.com/th/contact-us
อีเมล์ : [email protected]
ศูนย์บริการเพื่อผู้บริโภค เพอร์เฟค คอมพาเนียน เพ็ทแคร์ 02-800-9090 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  6.8      สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน
กรณีที่ท่านพบ เห็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท หรือเอกสารฉบับนี้ ท่านสามารถแจ้งเหตุการละเมิดหรือฝ่าฝืนได้ที่
ติดต่อเรา / Contact Us  : https://pcgshoponline.com/th/contact-us
อีเมล์ : [email protected]
ศูนย์บริการเพื่อผู้บริโภค เพอร์เฟค คอมพาเนียน เพ็ทแคร์ 02-800-9090 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิร้องเรียนกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

7. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป
เลขที่ 169 หมู่ 16 ต. บางเสาธง อ. บางเสาธง จ. สมุทรปราการ 10570
หมายเลขโทรศัพท์ 02-091-9600
หมายเลขโทรสาร  02-091-9699
เว็บไซต์               https://www.perfectcompanion.com
 
8. การเปลี่ยนแปลงเอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
            บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงเอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเอกสารแจ้งข้อมูลฯ ที่สำคัญใด ๆ พร้อมกับประกาศเอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับปรับปรุง ผ่านช่องทางที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบและติดตามการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ
 
เอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
(แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563)
 
 
Back to top